Amy Brouillette o novinarstvu i ulozi blogera i vlogera kao novih medija

Amy Brouillette o novinarstvu i ulozi blogera i vlogera kao novih medija

Amy Brouillette (Ranking Digital Rights) razgovara sa Nevenom Krivokapić (SHARE Fondacija) o blogerima, vlogerima, novim medijima, novinarstvu i povredi časti i ugleda. Septembar 2016, Beč, Austrija.

Amy Brouillette (Ranking Digital Rights) speaking with Nevena Krivokapić (SHARE Foundation) about bloggers, vloggers, new media, journalism and defamation. September 2016, Vienna, Austria.