Rainer Kuhlen o autorskom pravu i izuzecima od autorskog prava

Rainer Kuhlen o autorskom pravu i izuzecima od autorskog prava

Rainer Kuhlen sa Univerziteta u Konstancu, Nemačka, razgovara sa Đorđem Krivokapićem (FON Beograd/SHARE Fondacija) o pravima intelektualne svojine, autorskom pravu, izuzecima za korišćenje u naučne i obrazovne svrhe, ekonomiji podataka i digitalnim dobrima. Maj 2016, Beograd, Srbija.

Rainer Kuhlen from the University of Konstanz, Germany, speaking with Đorđe Krivokapić (FON Belgrade/SHARE Foundation) about intellectual property rights, copyright, copyright exceptions for science and education, data economy and digital commons. May 2016, Belgrade, Serbia.